Etiska regler för fastighetsmäklare (del 1)

Mäklarsamfundet har en uppsättning etiska regler som mäklare enligt förbundets stadgar (7.12.2.8) skall följa. Dessa är beslutade av Mäklarsamfundets årsmöte 2011. Vid en närmare granskning är det svårt att förstå huruvida detta är något som går att applicera på verkliga förhållanden. Det kan vara svårt att ens förstå vad de betyder.

1.1 Fastighetsmäklare ska iakttaga fastighetsmäklarlagen, utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed.

Det som kan göra en läsare aningen konfunderad är vad denna ”god fastighetsmäklarsed” är för någonting. Är det samma som dessa etiska regler? I sådana fall skulle regeln i sitt sammanhang kunna upplevas som tautologisk. Första regeln säger att reglarna måste följas.

Även lagen hävdar att ”fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed”. Det vill säga samma sak som regeln ovan. Något som lämnar oss med en regel vars ändå möjliga tolkning är att mäklare inte får bryta mot lagen. Det är självfallet rätt och riktigt, men kan upplevas något redundant.

1.2 Fastighetsmäklaren ska i förhållande till köpare och säljare visa objektivitet och söka att efter bästa förmåga tillvarataga båda parters berättigade intressen.

Okej. Detta är själva knäckfrågan när det kommer till fastighetsmäklare och deras något oklara existens. Det finns ett felslut i detta som är uppenbart för alla parter. Säljaren har ett intresesse: att slutpriset blir så högt som möjligt. Köparen ett annat: att få ner slutpriset och köpa en så prisvärd bostad som möjligt. Så länge mäklaren får betalt i relation till slutpriset kommer dennas intresse alltid vara säljarens.

Ytterligare en aspekt av 1.2 är att den är en omskrivning av Fastighetsmäklarlagens paragraf 8, som bl a säger att ”mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse”. Visserligen förekommer här ett förhållande till lagen som gör att 1.2 är överflödig då det redan i första regeln påtalas att lagen skall följas. Vid en något närmare läsning framkommer en förskjutning från lagens ”ta till vara både” till regelns ”visa objektivitet”. Det förra är möjligt inom ramen för nuvarande system där mäklare får betalt i relation till slutpriset, det senare mer tveksamt.

1.3 Vid upprättandet av köpehandlingar ska fastighetsmäklaren alltid iakttaga god affärssed och följa gällande lagstiftning. Köpehandlingar ska upprättas så entydigt och klart som möjligt, för undvikande av missförstånd mellan de parter som ingått avtalet.

Återigen skall det påpekas att mäklarna måste följa lagen tillsammans med ett luddigt påståendena om affärssed. Vad i består denna? Man kan inte bara ha regler som refererar till sig själva. Följ lagen och iaktta god sed. Det leder ingen vart.

Skall man ”visa objektivitet” i förhållande till köpare och säljare är det ganska underförstått att man heller inte ska upprätta luddiga avtal som kan misstolkas.

1.4 Det åligger fastighetsmäklaren att på alla sätt arbeta för att främja mäklarkårens goda anseende och att fortlöpande skaffa sig erfarenhet och genomgå fortbildning, som erfordras för att kunna erbjuda allmänheten en fullgod mäklartjänst.

Okej. En av de få regler som faktisk fyller en funktion. Mäklarkåren kan nog vara i behov av alla jobbar på anseendet.

1.5 En fastighetsmäklare bör hänvisa till annan sakkunnig om det gäller en omständighet utanför fastighetsmäklarens kompetensområde.

Det låter klokt.

1.6 En fastighetsmäklare ska i tillämpliga delar följa de internationella etiska reglerna.

Punkten 1 i de etiska reglerna avslutar där man börjar. Följ alla etiska regler vi kan hitta, men bara ”tillämpliga delar”.

Låt oss istället bara skriva en enkel regel: Du måste följa lagen och alla andra etiska regler. Och förresten, du får inte luras inte heller säga att du kan saker du inte kan.

Share